Cykl:
Systemy zaopatrzenia w wodę
- aktualne wyzwania
dla sektora wodociągowego

DATA: UWAGA! ZMIANA TERMINU!

NOWY TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE.

ZAREJESTRUJ SIĘ

MIEJSCE: online

SZKOLENIE

Tytuł szkolenia:

Krajowe uwarunkowania legislacyjne oraz nadzór urzędowy nad bezpieczeństwem wody

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dołącz do nas!

Zapraszamy na pierwszy wykład i warsztaty z cyklu

Systemy zaopatrzenia w wodę - aktualne wyzwania
dla sektora wodociągowego
*

Temat drugiego spotkania:

Krajowe uwarunkowania legislacyjne oraz nadzór urzędowy nad bezpieczeństwem wody.


Wykład i warsztaty

poprowadzi
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie
mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska


Wykład i warsztaty
odbędą się
w formule online,
na platformie ZOOM,

TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE


*Organizatorzy informują o możliwości zmiany powyższego terminu.

Image

Podczas szkolenia poruszymy kwestie z zakresu

Bezpieczeństwa
ujęć wody

Bezpieczeństwa sieci wodociagowych

Stanu prawnego dotyczącego ochrony ujęć i sieci wodociągowych

Zasad i procedur postępowania w obliczu zagrożeń ujęć i sieci wodociągowych

Przeciwdziałania zagrożeniom mikrobiologicznym

Przewidywanych zmian
w prawie

Nowoczesnych technik ochrony ujęć i sieci wodociągowych

Kierunków i zmian w zakresie modernizacji instalacji wodociągowych

Przeciwdziałania niedoborom wody w odniesieniu
do globalnych zmian klimatu

Nowatorskim rozwiązaniom i kierunkom rozwoju infrastruktury wodociągowej

REJESTRACJA

W trakcie szkolenia przewidujemy czas na pytania

i dyskusję

Zakres merytoryczny szkolenia

Prowadzący:

mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koninie

Podczas wykładu i warsztatów Prowadząca zajmie się:


- Charakterystyką krajowych uwarunkowań legislacyjnych
oraz zasad nadzoru urzędowego nad bezpieczeństwem wody

Zapisz się

Następne szkolenia
(w kolejnych miesiącach*):

• Krajowe uwarunkowania legislacyjne
oraz nadzór urzędowy nad bezpieczeństwem wody,
które poprowadzi mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska,
dyrektor PIS w Koninie.


• Mikrozanieczyszczenia w środowisku wodnym,
wyzwania dla sektora wodociągowego,

które poprowadzi dr hab. inż. Joanna Kalka, Politechnika Śląska.


• Znaczenie koagulacji w procesie uzdatniania wody”
dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan, Politechnika Opolska.


• Proces dezynfekcji w aspekcie stabilności mikrobiologicznej wody,

które poprowadzi mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła,
starszy technolog ds. produkcji wody, Aquanet.


• Plany Bezpieczeństwa Wody (PBW) i ich opracowanie
oraz wdrażanie w codzienne praktyki wodociągowe,
które poprowadzi prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch,
Politechnika Śląska.

*UWAGA: Dokładne terminy kolejnych szkoleń będą ustalane z miesięcznym wyprzedzeniem

prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

pracownik Politechniki Śląskiej

Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki

Katedra Inżynierii Wody i Ścieków.


Izabela Zimoch – prof. dr hab. inż. pracownik Politechniki Śląskiej - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Inżynierii Wody i Ścieków. Jest autorką lub współautorka 263 publikacji w tym monografii pt. „Plany Bezpieczeństwa Wody, ich wdrażanie i weryfikacja”, wydanej przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Obszar jej działalności naukowej to inżynieria wodna niezawodność, bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, teoria ryzyka eksploatacji systemów komunalnych, Plany Bezpieczeństwa Wody, technologia wody, optymalizacja eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej, wtórne zanieczyszczenie wody, rachunek LCC (Life Cycle Costs). Jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN. Jest założycielką i kierownikiem studiów podyplomowych "System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę" oraz „Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód - Wody: Interdyscyplinarne Podejście”, realizowanych przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskiej. Organizatorka licznych szkoleń i konferencji w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Od ponad 10 lat współpracuje z gminami
i przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, audyty i analizy, Plany Bezpieczeństwa Wody). W latach 2007-2017 była członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Współpracowała z NIK w zakresie opracowywania założeń kontroli sektora wodno-kanalizacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzania w wodę.
Od 2018 r. uczestniczyła w prach w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Ekspert Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Współautorka „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” opracowanego w czerwcu 2021 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.


Nasza Prelegentka:

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

2 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Poznaj prowadzących szkolenie

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska, energetycznego i farmaceutycznego.Jest doradcą w prowadzeniu postępowań przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi,

a także w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Doradza w sprawach dotyczących zasad zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych w przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym oraz w przedsięwzięciach dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, również w zakresie prawa energetycznego i wydawania decyzji środowiskowych.

Jest doświadczonym trenerem prowadzącym liczne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, także te dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.

Stały współpracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

dr Jędrzej Bujny

Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie.

Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji pod-miotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły Najwyższej Izby Kontroli

w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków.

W latach 2011-2012 prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Grzegorz Gałabuda

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Równolegle do pracy

w Kancelarii jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej

i sądowo-administracyjnej. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych czy przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Prelegent

na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego, w tym prawa samorządowego.

Mec. Mateusz

Karciarz

Koszt udziału w webinarium

425 zł + VAT

522,75 zł brutto

Pojedyncze spotkanie


2125 zł + VAT

2613,75 zł brutto

Pakiet sześciu wykładów i warsztatów
w tym jedno gratis


Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Szyińska

współpraca z partnerami

tel. +48 784 001 822

e-mail: k.szyinska@abrys.pl

Robert Gorczyński

koordynacja szkolenia

tel. +48 539 549 457

e-mail:

r.gorczynski@abrys.pl

Zapraszamy do kontaktu

Robert Gorczyński

Koordynator szkolenia

tel. +48 539 549 457

r.gorczynski@abrys.pl


Justyna Jambrożek

Dział reklamy

tel. +48 784 001 821 j.jambrozek@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807